Sähköinen asiointi ja henkilötieto

Toteuttaja: Open Knowledge Finland ry.
Aikataulu: 1/2016 – 12/2016 (loppuseminaari 12.1.2017 ja loppuraportti hyväksytty 22.3.2017)
Rahoitus: Helsingin innovaatiorahasto 29 775€
Ohjausryhmä: Antti Poikola (projektipäällikkö), Päivi Helanto (Helsingin Kaupunginkanslia), Teemu Ropponen (Open Knowledge Finland), Pekka Koponen (Forum Virium Helsinki), Olli Pitkänen (Helsinki Institute for Information Technology)
Työntekijät: Daniel Schildt (1-5/2016), Emilia Hjelm (11-12/2016)
MyData työryhmä: Hankkeen taustalla on Open Knowledge Finlandin MyData -työryhmä, jossa joukko yritysten ja julkishallinnon edustajia, tutkijoita ja muita aiheesta kiinnostuneita on yhteisönä kasvattanut ymmärrystä henkilötiedon ihmiskeskeisen käsittelyn mahdollisuuksista vuodesta 2013 lähtien. Työryhmän jäsenet ovat olleet tuottamassa Liikenne- ja viestintäministeriön MyData selvityksiä (suomeksi 2014 ja englanniksi 2015), jotka ovat saaneet merkittävää kiitosta ja huomiota niin kotimaassa, kuin kansainvälisestikin. Työryhmän asiantuntemus ja verkostot ovat keskeisessä asemassa myös tämän hankkeen valmistelussa ja toteutuksessa.

Hankeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa siitä, miten henkilötietoa voitaisiin ihmisten omalla suostumuksella nykyistä laajemmin hyödyntää kaupungin palvelujen ja erityisesti sähköisten asiointipalvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä.

Hanke tuotti henkilötiedon käsittelyyn liittyvää välttämätöntä taustatietoa tulevaisuuden digitaalisten palvelujen kehitystyön tueksi, sekä kolme jatkokehityskelpoista palveluprototyyppiä, joiden avulla henkilötiedon käytön mahdollisuuksia voidaan konkretisoida ja esitellä laajemmin.

Hankkeessa tarkasteltiin henkilötiedon hallintaa ja käsittelyä uuden ihmiskeskeisen MyData lähestymistavan kautta. MyData lähestymisessä ihmisille annetaan mahdollisuus siirtää tietojaan uudelleenkäytettävässä muodossa itselleen tai MyData-tilin kautta valtuuttamaan muita palveluja hyödyntämään dataa. Tämän suostumuksiin pohjautuvan mekanismin avulla henkilötiedon käyttöpotentiaali pystytään hyödyntämään yksityisyydensuojaa heikentämättä.

Hankkeen sisältö lyhyesti

Taustatyönä hankkeessa kartoitettiin ja luokiteltiin kaupungin tietojärjestelmäluettelon (Helsingin Kaupunki 2016) pohjalta henkilötietolähteitä, joita kaupungin eri virastot ja yksiköt hallinnoivat.

  • Tekemällä haastatteluja virastoissa ja joukkoistamalla ideointia kaupunkilaisten suuntaan identifioitiin potentiaalisia henkilötietoon pohjautuvia uusia palveluja tai nykyisten kaupungin tarjoamien palvelujen parannuksia.
  • Palveluideat luokiteltiin niiden toteutettavuuden (viability) ja vaikuttavuuden (impact) perusteella.
  • Kolmesta lupaavimmasta ideasta jatkokehitettiin visuaalinen palveluprototyyppi, jonka avulla kerättiin varhaista käyttäjäpalautetta.

Linkit aineistoihin

Henkilötietolähteiden kartoitus

Tausta-aineistot

Hankkeessa tuotetut aineistot

Palveluideat ja prototyypit

Palveluideat muokattuna käyttäjätarinoiksi ja julkaistu osoitteessa https://mydata.fi/kayttajatarinoita sekä taulukkomuodossa http://okf.fi/mydata-helsinki-ideat

Käyttäjätarinat

Prototyypit

Hankkeen raportti Sähköinen asiointi ja henkilötieto – Selvitys ja kokeiluprojekti MyDatan hyödyntämisestä kaupungin palvelujen kehittämisessä. (Lataa PDF) Raportin Google Docs -versio on avoinna kommenteille osoitteessa: http://okf.fi/mydata-hki-rapo

Loppuseminaari 12.1.2017

14-16 Aleksanterinkatu 24, 2 krs, Burtzin sali (kutsuvierastilaisuus)

Ohjelma:

14:00 Tervetuloa / Päivi Helanto, Helsingin kaupunki 14:15 MyData – ihmiskeskeinen lähestymistapa henkilötiedon käsittelyyn / Antti Poikola, Aalto yliopisto

14:30 Projektin tulokset / Emilia Hjelm, Open Knowledge Finland

  • Mitä henkilötietoa kaupungin järjestelmistä löytyy?
  • Ideoiden keruu ja valinta jatkotyöstöön
  • Demot: Lukutoukka, Muuttoapuri ja Helsinkify

15:15 Miten tästä jatkoon?

  • Avoin keskustelu
  • Reflektiopuheenvuoro

16:00 Tilaisuuden päättäminen